Projekti LR

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Kompozītā šķiedru betona analīze un optimizācija, Nr. 214/2012, 2013 – 2016. Vadītājs: Vitauts Tamužs.

Valsts pētījumu programma

Nanostrukturēti modifikatoru saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs. Vadītājs: Juris Jansons. Valsts pētījumu programmas "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" sadaļa. 2010 – 2013. Programmas vadītājs: A. Šternbergs (LU CFI).

Latvijas Zinātnes padomes Granti

Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu pētniecībai, Nr. 05.1433, 2005-2008, Vadītājs: Vairis Štrauss.

Monotropu putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte, Nr. 05.1434, 2005-2007, Vadītājs: Ilze Beverte.

Konstrukciju materiālu elastības īpašību degradācija, nelineārā deformēšanās un sabrukums dispersu mikrobojājumu un paliekošu deformāciju veidošanās procesā, Nr 05.1435, 2005-2008, Vadītājs: Aivars Lagzdiņš.

Viļņveida procesu ietekme uz spriegumiem slāņaino kompozītu konstrukciju elementos, Nr. 05.1436, 2005-2008, Vadītājs: Poļakovs Valērijs.

Slodzes pārnese uz augstas stiprības kompozītmateriālu konstrukciju elementiem, Nr. 05.1437, 2005-2008, Vadītājs: Georgijs Portnovs.

Kompozītmateriālu ilglaicīgās īpašības un to prognozēšanas metodes, Nr. 05.1663, 2005-2008, Vadītājs: Juris Jansons.

Kompozītmateriālu bojājumu mehānikas pētījumi, Nr 05.1664, Vadītājs: Vitauts Tamužs.

Nanokompozītu ar neelastīgu matricu deformatīvo un stiprības īpašību izpēte, Nr. 05.1933, 2005-2008, Vadītājs: Juris Jansons.

Polimērkompozītu plaisāšanas mehānika un plaisu ietekme uz to mehāniskajām īpašībām, Nr 05.1934, 2005-2008, Vadītājs: Jānis Andersons.

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība,
Nr. 06.0029.3.1 Vadītāji: Vitauts Tamužs un Vairis Štrauss.
Nr. 06.0029-II, “Kompozītmateriāli un nanokompozīti”, Vadītājs: Juris Jansons.

Latvijas Universitātes zinātnisko pētījumu projekti 2008. gadā

Jauno zinātnieku grupas izveide modernu dispersi pildīto polimēru kompozītmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību izpētei nano-, mezo- un mikrolīmenī (Vadītājs: O. Starkova).

Būvkonstrukciju rehabilitācija un pastiprināšana ar kompozītmateriāliem (Vadītājs: V. Tamužs).

Linu šķiedru netradicionālam pielietojumam nepieciešamo mehānisko raksturlielumu noteikšana (Vadītājs: J. Andersons).