Zinātnes infrastruktūras attīstība
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 

2015.gada 30.novembrī Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā objektu "Darbnīcas ēkas daļas rekonstrukcija" Aizkraukles ielā 23, Rīga. Līdz ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā - projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā pabeigtas un īstenotas. Projekta laikā ir rekonstruēta mašīnzāle jeb daļa no darbnīcas ēkas- izveidojot jaunas telpas, veicot pārbūves un izbūvējot pētniecībai atbilstošu infrastruktūru. Projekta īstenošanas laikā ir iegādātas un modernizētas iekārtas sekojošos virzienos:

  1. universālais komplekss vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai;
  2. komplekss polimēru un to kompozītu mikromehānisko un termofizikālo īpašību izpētei.

LU PMI 2015.gada jūlijā ir pabeigti rekonstrukcijas - renovācijas darbi, kurus sekmīgi un ar augstu atbildības sajūtu veica SIA "TORENSBERG". Līguma izpildes laikā nekāda veida neprognozēti kavējumi netika konstatēti un izpilde noritēja- saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem un līguma nosacījumiem. Līdz ar rekonstrukcijas darbu pabeigšanu uzsākas liels darbs pie ēkas nodošanas ekspluatācijā, kuru nepieciešams nodot līdz projekta beigu termiņam- 30.11.2015. Tā pat jāmin, ka LU PMI 2015.gada aprīlī iegādājās un no uzņēmēju puses tika piegādāta pēdējā no plānotajām zinātniskajām iekārtām universālajam kompleksam vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai. Iekārta ir paredzēta priekš dažādu materiālu mehāniskām pārbaudēm paaugstinātās un pazeminātās temperatūrās un šo iekārtu ZwickZ100TEW piegādāja Zwick GmbH& Co.KG.

Picture1

LU PMI 2015.gada februāra beigās ir noslēgusi ar SIA "TORENSBERG" līgumu par mašīnzāles rekonstrukciju-renovāciju. Līguma slēgšanas process diemžēl ir ievilcies saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem projektā un iepirkuma procedūra norisi, t.sk., iepirkuma dokumentācijas norises pārbaudi. Uz esošo brīdi, t.i., 2015.gada martā, ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti Rīgas pilsētas būvvaldē, lai saņemtu visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus priekš būvdarbu uzsākšanas. Būvatļauju plānots saņemt 2015.gada aprīļi, kas arī būs sākums jaunas telpas izveidei un pārbūvei. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti mazāk kā divos mēnešos no būvatļaujas saņemšanas brīža un ap 2015.gada maiju/jūniju, LU PMI eksperimentālos darbus varēs veikt jau izremontētā eksperimentālajā mašīnzālē. Tā pat šī gada aprīļa vidū plānots, ka tiks piegādātā pēdējā materiālu pārbaudes mašīna no Zwick GmbH& Co.KG, tādejādi noslēdzot visu iekārtu modernizāciju un iegādi šī projekta ietvaros, un nokomplektējot pilnā sastāvā universālo komplektu vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu-pētījumu veikšanai.

Sākot ar 2015.gada oktobra mēnesī LU PMI rīcība ir divas modernas iekārtas- akustiskās emisijas reģistrēšanas iekārta (MISTRAS) un induktīvais pārvietojuma mērītājs (HBM), kurš pilnvērtīgi ļauj nokomplektēt universālo komplektu vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu-pētījumu veikšanai.

LU PMI uz izskatīšanu Rīgas pilsētas būvvaldei ir iesniegusi izstrādāto tehnisko projektu, kuru jau ir saskaņojusi gan LU PMI, gan IZM atbildīgās personas. Tehniskā projekta slēdziens par LU PMI darbnīcas ēkas rekonstrukciju-renovāciju prognozēts uz 2014.gada 13.augustu, kā rezultātā būs iespējams izsludināt iepirkumu uz renovācijas-rekonstrukcijas darbiem. Plānots, ka renovācijas-rekonstrukcijas darbi LU PMI darbnīcas ēkas daļā ar 430 m2 varētu uzsākties 2014.gada septembrī ar beigu termiņu 2015.gada janvāra sākums. Papildus ir pieņemts lēmums par atlikušo iekārtu piegādātājiem, kuri nodrošinās atklātā konkursa "Universālā kompleksa iegāde vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu-pētījumu veikšanai" visās trīs lotēs minēto iekārtu piegādi. Līdz ar šo iekārtu piegādi būs noslēdzies laboratoriju telpas iekārtu modernizēšanas projekts un atliks tikai iekārtas pārvietot uz jaunām renovētām un pielāgotām telpām.

LU PMI pirmajā pusgadā veikusi iekārtu piegādi, kā piemēram , laboratorijas preses piegāde un uzstādīšana. Papildus no SIA "MJ Partneri" puses ir izstrādāts tehniskais projekts. Tehniskā projekta izstrāde aizkavējās dēļ jauna arhitektūras un plānošanas uzdevumu saņemšanas no Rīgas pilsētas būvvaldes, jo iepriekšējam PAL bija notecējis termiņš un nebija iespējams noteiktajā termiņā saņemt visus saskaņojumus no atbildīgo personu puses. Papildus iepriekš minētajam, LU PMI veikusi atklātā konkursa vērtēšanu par iekārtu piegādi un lēmumu ir plānots pieņemt jūlija mēnesī.

LU PMI 2014.gada janvārī izsludināja atkārtotu iepirkumu uz arhitektūras darbiem, kā rezultātā tika pieņemts pozitīvs lēmums par labu SIA "MJ Partneri", kurš piedāvāja iepirkuma rezultātā zemāko cenu par veicamajiem projektēšanas un autoruzraudzības darbiem. Tehnisko projektu plānots izstrādāt un saskaņot ar attiecīgajām institūcijām ne vēlāk kā 120 dienas no līguma noslēgšanas brīža. Plānots, ka jau uz 2014.gada jūlija-augusta mēnešiem varēs uzsākt renovācijas darbus esošajā mašīnzāles laboratorijas telpās.

Aktīvas darbs norit pie eksperimentālo iekārtu iepirkšanas. Uz esošo brīdi ir izsludināts atklāts konkurss uz iekārtu piegādi un uzstādīšanu šādām iekārtām:

  • Materiālu pārbaudes mašīnas iegāde;
  • Akustiskās emisijas reģistrēšanas iekārtas;
  • Induktīvā pārvietojamā mērītāja iegāde.

Konkurss izsludināts 06.03.2014. un visa informācija ir pieejama LU PMI mājas lapas sadaļā - iepirkumi. Tā pat š.g. marta mēnesī tiks piegādāta pētniecības procesa un eksperimentālo datu pārbaudēm laboratorijas prese, kuru piegādās konkursa kārtībā uzvarējusī kompānija SIA "Saint-Tech".

Pārskata periodā veikts iepirkuma izvērtējums uz izsludināto atklāto konkursu "Universālais komplekss vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai". Konkursa izvērtējuma rezultātā ir secināts, ka iepirkt varēs tikai laboratorijas presi, bet attiecīgi uz pārējām iekārtām ir nepieciešams atkārtots konkurss precizējot tehniskās specifikācijas un izvirzāmos kritērijus.
Aktīvas darbs norit ar eksperimentālās zāles projektētājiem izstrādājot arhitektūras, inženierkomunikācijas un citas sadaļas. Diemžēl tehniskā projekta izstrāde kavējas, bet tā kā renovācijas darbi tiek plānoti uz 2014.gada sākumu, tad laiks vēl ir pietiekams, lai paspētu izstrādāto tehnisko projektu saskaņot ar Rīgas būvvaldi.
Sākot ar 2013.gada oktobra beigām aktīvu darbu atkal uzsāk iepirkumu komisija, kura plāno tuvākajā laikā izsludināt iepirkumu uz atlikušajām iekārtām un publicitātes pasākumiem.

31.10.2013