Zinātnes infrastruktūras attīstība
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 


Projekts „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju
Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras attīstīšana”

Eiropas Savienības 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״ Vienošanās Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004.
Projekta īstenošanas periods: 01.01.2012 – 31.08.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Rīgas pilsēta un Salaspils novads.
Projekta iesniedzējs: Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts".

Sadarbības partneri

  1. Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts" (LU CFI)
  2. Latvijas Universitāte (LU)
  3. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
  4. Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Fizikas institūts" (LU FI)
  5. Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" (LU PMI)
  6. Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts (RTU NĶI)

Projekta mērķis: Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) izveidošana, kurā tiktu koncentrēts zinātniskais potenciāls, notiktu tā kvalifikācijas un pētījumu kvalitātes paaugstināšana, izmantojot pasaules klases zinātniskās aparatūras un tehnoloģisko iekārtu parku, kas tādējādi atļautu veikt starptautiska līmeņa pētījumus.

Projekta mērķa grupa: Latvijas zinātnieki, kuri strādā valstī noteiktajā prioritārajā zinātnes virzienā „Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas)”

Projekta uzdevums: būtiski uzlabot zinātnes infrastruktūru, zinātnieku darba apstākļus, veikt jaunākās paaudzes iekārtu iegādi, nodrošināt pieeju zinātnisko iekārtu izmantošanai zinātnisko institūciju darbiniekiem sešās VNPC teritoriāli telpiskajās komponentēs LU CFI, LU, RTU, LU FI, LU PMI un RTU NĶI, kā arī uzsākt Latvijas mēroga nanotehnoloģiju un materiālu pētniecības centra „LATNANO-C” veidošanu.
LU PMI kā sadarbības partnera kopējās izmaksas ir 396510,00 LVL, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 352157,00 LVL, pašu līdzfinansējums 44353,00 LVL.

LU PMI plānotās darbības projekta ietvaros

  • Eksperimentālo mašīnu zāles renovācija
  • Universālā kompleksa iegāde vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātās temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai
  • Kompleksa iegāde polimēru un to kompozītu mikromehānisko un termofizikālo īpašību izpētei
  • Sadarbībā ar pārējiem VNPC partneriem – transmisijas elektronu mikroskopu un dubultstaru fokusēto jonu kūļu iekārtu iegāde.