Home / Institūts / Par mums
Par mums

IPM

PMI ir dibināts 1963. gadā. Tā dibinātājs ir Latvijas Zinātņu akadēmija. Kopš 1997. gada institūts darbojas kā Latvijas Universitātes struktūrvienība.

Institūts ir bezpeļņas zinātnisku pētījumu centrs, kurā tiek veikti starptautiski atzīta līmeņa pētījumi materiālu mehānikā, kā arī tādas inovatīvas pielietojamās izstrādnes, kas sekmē konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādni un ražošanu.

Institūta veiktie pētījumi atbilst Latvijas Republikas Ministru Kabineta definētajai (LR MK 2013. gada 20. novembra rīkojums Nr. 551) prioritātei "Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas)" fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2014. – 2017. gadā.
Institūts veic pētījumus šādos materiālu mehānikas virzienos:

  • deformēšanās procesu, t.sk. ilglaicīgo, izpēte;
  • materiālu mehāniskās integritātes pētījumi;
  • kompozīto materiālu pielietojumi mašīnbūvē un būvniecībā;
  • kompozīto materiālu konstrukciju aprēķini;
  • ārējās vides faktoru ietekme uz materiālu mehāniskajām īpašībām;
  • fizikālās metodes struktūras pētījumos materiālu mehānikā;
  • ilglaicīgo īpašību prognozēšanas metodes;
  • nesagraujošās pārbaudes metodes;
  • kompozīto materiālu tehnoloģiju pētījumi.

Lai identificētu pētniecībā, kā arī tautsaimniecībā īpaši aktuālās un finansiāli atbalstāmās materiālzinātnes attīstības tēmas, PMI institūts sistemātiski seko jaunajiem virzieniem materiālzinātnēs Latvijas un pasaules mērogā, kā arī Latvijā pieņemtajiem jaunajiem programmdokumentiem zinātnes, pētniecības un inovāciju jomā. Institūta jaunie, kā arī pastāvošie pētnieciskā darba virzieni tiek saistīti ar šīm tematikām.

Institūtu veido četras zinātniski pētnieciskās laboratorijas, Materiālu testēšanas nodaļa, Informācijas nodaļa un biblioteka. Tajā strādā 70 cilvēku liels kolektīvs, tostarp pieci habilitētie inženierzinātņu doktori un 21 zinātņu doktors, starp kuriem ir arī divi Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi un viens korespondētājloceklis. Svarīga loma ir arī jaunajiem zinātniskajiem darbiniekiem – asistentiem, kuri veido rezervi pētnieciskā personāla atjaunošanai.

Kopš 1965. gada LU PMI izdod starptautisku recenzētu zinātnisku žurnālu krievu un angļu valodās "Mechanics of composite materials"/"Механика композитных материалов". Žurnāla angļu valodas versiju publicē izdevniecība Springer Science + Business Media, Inc., un tas ir indeksēts daudzās starptautiskās datu bāzēs (Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, CSA Environmental Sciences, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Gale, INIS Atomindex, OCLC, Polymer Library, Reaction Citation Index, Referativnyi Zhurnal, SCImago, Summon by Serial Solutions).

Adrese:
Phone:
Vai

Aizkraukles iela 23, LV-1006 Rīga, Latvija
+371-67551145, Fax +371-67820467
aizpildīt Fast Contact Form

 

Latvijas Universitātes aģentūra
„LU Polimēru mehānikas institūts”

Adrese:
PVN reģ. Nr.:
Banka:
Bankas adrese:
Rīga Bankas SWIFT kods:
Konta numurs:

ziedojumu konts
Konta numurs:

Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006
LV90002127207
LR Valsts Kase
Rīgas NC, Smilšu iela 1, LV-1919
TRELLV22
LV81 TREL 9154 822 000 000


LV02 TREL 9150 2150 1300 0