spacer
Home

Par mums

IPM

Latvijas Universitātes Polimēru Mehānikas Institūts (PMI) tika dibināts 1963. gadā un pastāv kā bezpeļņas zinātnisku pētījumu organizācija.

Pētījumu virzieni:

  • Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi.
  • Kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija.
  • Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām.
  • Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes.

 

Adrese:
Phone:
Vai
Aizkraukles iela 23, LV-1006 Rīiga, Latvija
+371-67551145, Fax +371-67820467
aizpildīt Contact Us formu
Latvijas Universitātes aģentūra
„LU Polimēru mehānikas institūts”

Adrese:
PVN reģ. Nr.:
Banka:
Bankas adrese:
Rīga Bankas SWIFT kods:
Konta numurs:

ziedojumu konts
Konta numurs:

Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006
LV90002127207
LR Valsts Kase
Rīgas NC, Smilšu iela 1, LV-1919
TRELLV22
LV81 TREL 9154 822 000 000


LV02 TREL 9150 2150 1300 0

 

Home | LV:Institūts | EN:Institute | EN:MCM Journal | EN:MCM Conference | RU:Журнал МКМ

 
Last update: 07.08.2011